Κλισιόμετρα

Σωλήνες κλισιομέτρων με μούφα ή ταχυσύνδεσμο, αναλογικό κλισιόμετρο, ψηφιακό σύστημα κατακόρυφου, επικλινούς ή οριζοντίου κλισιομέτρου, μόνιμα κλισιόμετρα γεώτρησης, “έξυπνα” κλισιόμετρα γεώτρησης, συνεχή ψηφιακά σωληνωτά μόνιμα κλισιόμετρα, λογισμικά επεξεργασίας και παρουσίασης κλισιομετρήσεων

 Πιεζόμετρα

Ανοικτού τύπου (Casagrande), δονούμενης χορδής, βαρέως τύπου, πολλαπλών επιπέδων, πνευματικά, υδραυλικά, 4-20mA, λεπτού κορμού, εμπηγνυόμενα μαλακών εδαφών, χαμηλών πιέσεων

 Δυναμοκυψέλες αγκυρίων

Δυναμοκυψέλες με κεντρική οπή για αγκύρια, τύπου γεφύρας ή δονούμενης χορδής, δυναμοκυψέλες μεγάλων φορτίων τύπου γεφύρας

 Κυψέλες πίεσης

Αισθητήρια δονούμενης χορδής μέτρησης πίεσης γαιών, σκυροδέματος, εκτοξευόμενου σκυροδέματος, εδάφους/βραχομάζας, πιέσεων αντιστηρίξεων

 Εκτασιόμετρα

Μηχανικά και ηλεκτρικά εκτασιόμετρα ράβδου, συνεχούς ράβδου, μαγνητικά εκτασιόμετρα, μετρητικής αγκύρωσης, σύστημα SONDEX, παραμορφωσίμετρο γαιών, εκτασιόμετρο μετροταινίας

 Καθιζησίμετρα

Κυψέλες καθίζησης δονούμενης χορδής, υδραυλικό σύστημα καθιζήσεων, ψηφιακή υδροστατική κυψέλη, έξυπνα ψηφιακά καθιζησίμετρα

 Ηλεκτρομηκυνσιόμετρα

Ηλεκτροσυγκολλούμενα ή ηλεκτροπονταριζόμενα, εμβαπτιζόμενα στη μάζα, επιφανείας σκυροδέματος, οπλισμού σκυροδέματος, εκτοξευόμενου σκυροδέματος

 Κλινόμετρα

Σύστημα σύγκλισης σηράγγων Basset, ηλεκτροστάθμες, επιφανειακά κλινόμετρα, φορητό ψηφιακό κλινόμετρο, κλινόμετρα παρακολούθησης σιδηροδρομικών γραμμών, ασύρματα τηλεμετρικά κλινόμετρα

Ρωγμόμετρα & Αρμόμετρα

Μονοαξονικά, διαξονικά και τριαξονικά μηχανικά ρωγμόμετρα, ηλεκτρικά (δονούμενης χορδής, ποτενσιομετρικά), τριαξονικό αρμόμετρο, εμβαπτιζόμενο αρμόμετρο, μηκυνσιόμετρα

Αισθητήρες θερμοκρασίας

Αισθητήρες δονούμενης χορδής, θερμίστορ, θερμόμετρα αντίστασης, θερμοζεύγη

 Μέτρηση στάθμης υδάτων

Σταθμήμετρα απλά, αυτογραφικές βολίδες στάθμης, παροχόμετρα V-notch

Μέτρηση τάσεων σε γεώτρηση

Σύστημα μέτρησης για μαλακούς και σκληρούς βράχους, Marchetti Dilatometer

Δοκιμή Διείσδυσης Κώνου (CPT)

Μηχανικές, ηλεκτρικές και σεισμικές κεφαλές διείσδυσης CPT, κεφαλές υγρασίας εδάφους. Αυτόνομα συστήματα, επί ερπυστριών, ρυμουλκούμενα ή επί οχήματος, για θαλάσσιες εφαρμογές, συστήματα συλλογής & επεξεργασίας δεδομένων

 Γεωτρητικές καταγραφές

Ηλεκτρονικά γεωλογικά μετρητικά όργανα και συναφή λογισμικά

Συστήματα μέτρησης δονήσεων

Δονησιογράφος μέτρησης περιβαλλοντικών δονήσεων, δομικών δονήσεων, τεχνική σεισμολογία

Σεισμολογικές & Γεωλογικές Επισκοπήσεις

Πολυκαναλικά ψηφιακά συστήματα ενεργής και παθητικής γεωλογικής επισκόπησης, γεώφωνα, φασματική ανάλυση επιφανειακών κυμάτων, σύστημα συνεχούς ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων

Τοπογραφικοί στόχοι

Στόχοι πρισματικοί, απλοί και διπλής ανάκλασης, σημεία καθίζησης κατασκευών, εδαφικά και οδικά σημεία καθίζησης

 Γεωλογικές πυξίδες

Επαγγελματικές γεωλογικές πυξίδες, πυξίδες πεδίου με ή χωρίς κλινόμετρο, σύστημα συλλογής γεωλογικών δεδομένων

Ενδείκτες, Αυτογραφικά & παρελκόμενα

Φορητές μονάδες ένδειξης με ή χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων. Μόνιμες αυτογραφικές μονάδες πεδίου, πλήρως αυτοματοποιημένες, με ή χωρίς τηλεμετρία, ασύρματα δίκτυα, τερματικά και ενδιάμεσα κουτιά διακλάδωσης, καλώδια σύνδεσης

Λογισμικό

Λογισμικό βάσης δεδομένων τεχνολογίας σύννεφου, καταχώρισης, αποθήκευσης και παρουσίασης γεωτεχνικών και τοπογραφικών μετρήσεων.