Ηλεκτρομηκυνσιόμετρα

Μονοαξονικά, διαξονικά, τριαξονικά, για μέταλλα, σκυρόδεμα, πλαστικά και σύνθετα υλικά. Επιφανείας ή εμβαπτιζόμενα. Ρωγμόμετρα.

Αισθητήρες μετατόπισης

Επαγωγικά, τύπου γεφύρας, γραμμικά ποτενσιόμετρα, στροφικά ποτενσιόμετρα, εκτυλισσόμενου σύρματος, μαγνητικής επαγωγής και τύπου λέϊζερ, μη επαφής, 3D

Επιμηκυνσιόμετρα

Αξονικά, διαξονικά, μεγάλου ανοίγματος, περιμετρικά, για μέταλλα, σκυρόδεμα, ασφαλτικά και βράχο. Παρακολούθηση ρωγμών. Μη επαφής.

Δυναμοκυψέλες

Εφελκυσμού, θλίψης, εφελκυσμού & θλίψης, υδατοστεγανά, ασύρματα, ειδικές δυναμοκυψέλες ανύψωσης φορτίων

Αισθητήρες & μεταδότες πίεσης

Μέτρηση απόλυτης και σχετικής πίεσης, διαφορική πίεση, υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών, υποβρύχιας πίεσης, πίεσης κενού και υποπίεσης. Μετρητικά συστήματα ροής, μανόμετρα, διακριβωτές πίεσης, αισθητήρια διαρροών.

Κλινόμετρα

Αισθητήρια παρακολούθησης κλίσεων, μονοαξονικά, διαξονικά, ασύρματα, με ενσωματωμένο καταγραφικό και δυνατότητα τηλεμετρίας

Μετρητές προσανατολισμού

Συστήματα ηλεκτρονικής πλοήγησης, στοιχείων υψομέτρου, κατεύθυνσης και προσανατολισμού

Επιταχυνσιόμετρα

Πιεζοηλεκτρικά και γεφύρας, MEMS, κεραμικά, IEPE, κρουστικών εφαρμογών και δονήσεων

Ροπόμετρα

Περιστροφικά, στατικά, με φλάντζα ανάρτησης, υψηλών ροπών, υψηλών ταχυτήτων, μη επαφής και ασύρματα

Αισθητήρες θερμοκρασίας

Περιβάλλοντος, επιφανειών, εμβαπτιζόμενοι. Θερμοζεύγη, αντίστασης, φορητοί μετρητές θερμοκρασίας και υγρασίας, αυτογραφικά συστήματα

Ασύρματα συστήματα

Αισθητήρες εντασσόμενοι σε ασύρματα δίκτυα, περιφερειακές μονάδες, κεντρικοί συλλέκτες μετρήσεων, λογισμικά και πρόσβαση μετρήσεων σε πλατφόρμα cloud

Τεχνολογία Μηχανών Ε.Κ.

Πίεση κυλίνδρων, συνεχής, σε πραγματικό χρόνο ή περιοδικά. Μέγιστη πίεση κυλίνδρου, φορητοί ενδείκτες, πίεση εισαγωγής και εξαγωγής, μέτρηση γωνίας στροφάλου.

Δυναμική και Ασφάλεια Οχημάτων

Συστήματα μέτρησης δυνάμεων τροχών, αισθητήρια εξασκούμενων δυνάμεων οδηγών, οπτικά αισθητήρια μη επαφής και φραγμοί μέτρησης κρουστικών καταστάσεων (crash bariers). Συστήματα μέτρησης βάρους οχημάτων εν κινήσει.

Παρακολούθηση Βιομηχανικής Παραγωγής

Δυναμόμετρα κοπτικών δυνάμεων εργαλειομηχανών, πρέσες μορφοποίησης, τεχνολογία ηλεκτροσυγκολλήσεων

Τεχνολογία Ελέγχου Παραγωγής Πλαστικών

Έλεγχος και παρακολούθηση των πιέσεων μέσα στο καλούπι για βελτιστοποίηση ποιότητας

Εμβιομηχανική

Δυναμοδάπεδα, συστήματα μέτρησης επιδόσεων αθλητών, παρακολούθηση βάδισης και επαναφοράς, κολυμβητικές επιδόσεις

Μετρητικά Εργαλεία χειρός -Μετρολογία

Μικρόμετρα, παχύμετρα, μικρομετρικά ωρολόγια, μετρητές βάθους, πάχους, οπής, φίλερ

Μετρητικός εξοπλισμός

Ψηφιακοί ενδείκτες, ενισχυτές σήματος, αυτογραφικά συστήματα, λογισμικά επικοινωνίας και επεξεργασίας δεδομένων, διακριβωτές, ειδικά συστήματα.

Συστήματα Συλλογής Δεδομένων

Συστήματα αυτόματης συλλογής δεδομένων από σχεδόν οποιονδήποτε αισθητήρα, με τον απαιτούμενο αριθμό καναλιών, για στατικές ή δυναμικές μετρήσεις, εργαστηριακού ή φορητού τύπου. Καλωδιωτά ή ασύρματα. Πλήρη με κατάλληλο λογισμικό συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και οπτικοποίησης των μετρήσεων.