Στα πλαίσια του έργου Αποκατάστασης των ζημιών στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου της Διώρυγας Κορίνθου τον Ιούνιο 2022, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε κυψέλες φορτίου που τοποθετήθηκαν σε προεντεταμένα αγκύρια, και εγκατέστησε κεντρικό καταγραφικό σύστημα τηλεμετρικής λήψης μετρήσεων για την παρακολούθηση φορτίων κατά τις εργασίες αποκατάστασης αλλά και μετά την αποπεράτωση του έργου.