Επιταχυνσιόμετρα

Ηλεκτρομηχανικά και κρυσταλλικά, μονοαξονικά και τριαξονικά, επιφανείας και γεώτρησης, καλωδιακά συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα σε ψηφιακούς επιταχυνσιογράφους υψηλής διακριτότητας για εφαρμογές Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Ψηφιακοί Επιταχυνσιογράφοι

Αυτόνομα τριαξονικά και πολυκαναλικά καταγραφικά για διαχρονική παρακολούθηση σεισμικών φαινομένων και δομικών ταλαντώσεων υψηλής διακριτότητας

Πολυκαναλικά καταγραφικά – Ψηφιοποιητές

Παρακολούθηση της Δομικής Υγείας μεγάλων Κατασκευών με χρήση ικανού αριθμού επιταχυνσιομέτρων δικτυακά συνδεδεμένων σε κεντρικό καταγραφικό – ψηφιοποιητή. Αυτόματη καταγραφή σε εσωτερική μνήμη με δυνατότητα  παρακολούθησης ή  μεταφοράς των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

Ασύρματα τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα ή  άλλα αισθητήρια για την αποφυγή του υψηλού κόστους καλωδιακής σύνδεσης σε μία κατασκευή.

Επεξεργασία δεδομένων & ανάλυση συμπεριφοράς κατασκευής

Τα αποθηκευόμενα στους ψηφιοποιητές δεδομένα αντλούνται και μεταδίδονται με διάφορους τρόπους. Λογισμικά επιτρέπουν τηλεμετρικά αλλαγές στη σύνθεση των συστημάτων, προεπεξεργασία των δεδομένων και ανάλυση συμβάντων καθώς και της συχνοτικής συμπεριφοράς της κατασκευής.