Μέτρηση στάθμης

Ηλεκτρικά σταθμήμετρα, σύνθετα σταθμήμετρα με θερμοκρασία και αγωγιμότητα, σταθμήμετρα διεπιφανειών

Αυτογραφικά & Τηλεμετρία

Αυτογραφικά σταθμήμετρα, αυτογραφικά στάθμης, θερμοκρασίας & αγωγιμότητας, ατμοσφαιρικής πίεσης, βροχόπτωσης, τηλεμετρικά συστήματα

Πολυσταθμικά συστήματα

Πολυσταθμικά συστήματα ανίχνευσης της κατανομής της ρύπανσης, πολυσταθμικοί δειγματολήπτες υπογείων υδάτων, μέτρηση υδραυλικής στάθμης και διαπερατότητας

Δειγματολήπτες

Περισταλτικές αντλίες, δειγματολήπτες βαλβίδας, βιοδιασπώμενοι δειγματολήπτες μιας χρήσης